سفره عقد مدل هستیا - هارمونی رنگ های گرم

هستیا یکی از الهه های یونان باستان بوده است . این الهه خدای آتش و گرماست .  در یونان باستان ، مردم گرمی و روشنایی خانه ها را از محبت الهه آتش میدانستند .     سفره عقد مدل هستیا ، شیک و مدرن است و با نور آرایی از کف جلوه ای ویژه در فضاهای کم نور خلق میکند . این مدل را میتوان با سه نوع گل آرایی ترکیب کرد . که هر کدام زیبایی خاصی دارند .