سفره عقد مدل دیانا - رویایی و خاص

دیانا یکی از الهه های یونان باستان است . سفره عقد مدل دیانا جذابیت خاصی دارد و ترکیبی از سفره عقد های جدید و قدیمی است