×

موضوع جستجو: لائوتسه , پند , پند آمیز , آموزنده , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آمیز از لائوتسه : *** "لائوتسه" 1 ) با تسلیم در برابرِ رویدادها، همه چیز بدرستی انجام میشود، جهان در دستانِ کسانی است که در مقابلِ آن نمی ایستند، با عدمِ قبولِ رویدادها
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید