موضوع جستجو: شخصیت , روانشناسی,ازدواج,عقد، - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سه نوع شخصیت دیوانه کننده : ۳ نوع شخصیت آزاردهنده    🔸هیستریک  🔸نارسیستیک 🔸وسواسی ⚡️شخصیت نمایشی یا هستیریك (Histrionic) مردمی كه دارای این گونه شخصیت هستند، رفتارهای بچگانه در آنها زیاد دیده می شود. حساس، حسود و زود رنج اند. زنان نمایشی