موضوع جستجو: شب , بامداد , داستان , کوتاه , آموزنده , تجربه , عبرت , عشق , جنون , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ساعت 2 شب : ساعت 2 شب تصمیم نگیر، فقط بخواب.... پرسیدم چرا؟   گفت که به نظر من یه هورمونی بعد ساعت 2 تو بدنت ترشح میشه که باعث میشه یه تصمیمی بگیری یا یه کاری