×

موضوع جستجو: ازدواج موفق , عقد , طلاق - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چهار مدل ازدواج که به طلاق ختم می شوند : تفاهم در ازدواج است. پس به خوبی می توان دریافت که یکی از معیارهایی که باید‌ حتماً د‌ر ازد‌واج د‌ر نظر گرفته شود‌، عامل مذهب و نگرش فرد‌ مقابل نسبت به
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید